Sản phẩm

Tranh kính
Tranh kính
Kính sơn màu
Kính sơn màu
Kính Vân Đá
Kính Vân Đá

Phân loại

Tranh kính truyền nhiệt
Tranh kính truyền nhiệt
Kính Vân Đá
Kính Vân Đá
Kính sơn nhũ
Kính sơn nhũ
Kính sơn thường
Kính sơn thường
Kính sơn kim sa
Kính sơn kim sa
Kính sơn nhiệt - Ceramic
Kính sơn nhiệt - Ceramic
Kính vẩy sơn
Kính vẩy sơn

Màu sắc

TKB50
TKB50
Dùng cho kính ốp bếp
TKB49
TKB49
Dùng cho kính ốp bếp
TKB48
TKB48
Dùng cho kính ốp bếp
TKB47
TKB47
Dùng cho kính ốp bếp
TKB46
TKB46
Dùng cho kính ốp bếp
TKB45
TKB45
Dùng cho kính ốp bếp
TKB44
TKB44
Dùng cho kính ốp bếp
TKB43
TKB43
Dùng cho kính ốp bếp
TKB42
TKB42
Dùng cho kính ốp bếp
TKB41
TKB41
Dùng cho kính ốp bếp
TKB40
TKB40
Dùng cho kính ốp bếp
TKB39
TKB39
Dùng cho kính ốp bếp
TKB38
TKB38
Dùng cho kính ốp bếp
TKB37
TKB37
Dùng cho kính ốp bếp
TKB36
TKB36
Dùng cho kính ốp bếp
TKB35
TKB35
Dùng cho kính ốp bếp
TKB34
TKB34
Dùng cho kính ốp bếp
TKB33
TKB33
Dùng cho kính ốp bếp
TKB32
TKB32
Dùng cho kính ốp bếp
TKB31
TKB31
Dùng cho kính ốp bếp
TKB30
TKB30
Dùng cho kính ốp bếp
TKB29
TKB29
Dùng cho kính ốp bếp
TKB28
TKB28
Dùng cho kính ốp bếp
TKB27
TKB27
Dùng cho kính ốp bếp
TKB26
TKB26
Dùng cho kính ốp bếp
TKB25
TKB25
Dùng cho kính ốp bếp
TKB24
TKB24
Dùng cho kính ốp bếp
TKB23
TKB23
Dùng cho kính ốp bếp
TKB22
TKB22
Dùng cho kính ốp bếp
TKB21
TKB21
Dùng cho kính ốp bếp
TKB20
TKB20
Dùng cho kính ốp bếp
TKB19
TKB19
Dùng cho kính ốp bếp
TKB18
TKB18
Dùng cho kính ốp bếp
TKB17
TKB17
Dùng cho kính ốp bếp
TKB16
TKB16
Dùng cho kính ốp bếp
TKB15
TKB15
Dùng cho kính ốp bếp
TKB14
TKB14
Dùng cho kính ốp bếp
TKB13
TKB13
Dùng cho kính ốp bếp
TKB12
TKB12
Dùng cho kính ốp bếp
TKB11
TKB11
Dùng cho kính ốp bếp
TKB10
TKB10
Dùng cho kính ốp bếp
TKB9
TKB9
Dùng cho kính ốp bếp
TKB8
TKB8
Dùng cho kính ốp bếp
TKB7
TKB7
Dùng cho kính ốp bếp
TKB6
TKB6
Dùng cho kính ốp bếp
TKB5
TKB5
Dùng cho kính ốp bếp
TKB4
TKB4
Dùng cho kính ốp bếp
TKB3
TKB3
Dùng cho kính ốp bếp
TKB2
TKB2
Dùng cho kính ốp bếp
TKB1
TKB1
Dùng cho kính ốp bếp
HLG 008
HLG 008
Vân Đá
HLG 007
HLG 007
Vân Đá
HLG 006
HLG 006
Vân Đá
HLG 005
HLG 005
Vân Đá
HLG 004
HLG 004
Vân Đá
HLG 003
HLG 003
Vân Đá
HLG 002
HLG 002
Vân Đá
HLG 001
HLG 001
Vân Đá
SNB 04
SNB 04
Nhũ Bạc Sáng 04
SNLA02
SNLA02
Nhũ Xanh Lam 02
SNAV03
SNAV03
Nhũ Vàng 03
SNAV04
SNAV04
Nhũ Vàng Sáng 04
SNĐV 01
SNĐV 01
Nhũ Đỏ Vang
SNNA01
SNNA01
Nhũ Nâu
SNTI01
SNTI01
Nhũ Tím
SNHO01
SNHO01
Nhũ Hồng
SNĐO 02
SNĐO 02
Nhũ Đỏ Tươi
SNĐR 01
SNĐR 01
Nhũ Đỏ Rubi
SNCA01
SNCA01
Nhũ Cam
SNCA02
SNCA02
Nhũ Cam Vàng
SNBE01
SNBE01
Nhũ Be
SNVS01
SNVS01
Nhũ Vàng Sữa
SNXU01
SNXU01
Nhũ Xanh Úa
SNKS01
SNKS01
Nhũ Kem Sữa
SNXD01
SNXD01
Nhũ Xanh Dương
SBE01
SBE01
Be
SVS01
SVS01
Vàng Sữa
SKS01
SKS01
Kem Sữa
SKE01
SKE01
Kem
STI02
STI02
Tím Nhạt
SĐV01
SĐV01
Đỏ Vang
SNA01
SNA01
Nâu
STI01
STI01
Tím
SHO01
SHO01
Hồng
SĐR 01
SĐR 01
Đỏ Rubi
SĐO 02
SĐO 02
Đỏ Tươi
SCA01
SCA01
Cam
SCA03
SCA03
Cam Nhạt
SKXNNĐ
SKXNNĐ
KS Xanh Non Nhũ Đồng
SNTI02
SNTI02
Nhũ Tím Nhạt
SNB03
SNB03
Nhũ Bạc 03
SNT02
SNT02
Nhũ Thiếc 02
SNĐ02
SNĐ02
Nhũ Đồng 02
SNVC01
SNVC01
Nhũ Vàng Chanh
SNXN01
SNXN01
Nhũ Xanh Non
SNXC01
SNXC01
Nhũ Xanh Cốm
SNXL01
SNXL01
Nhũ Xanh Lá
SNXNG01
SNXNG01
Nhũ Xanh Ngọc
SNXLO01
SNXLO01
Nhũ Xanh Lơ
SNXD01
SNXD01
Nhũ Xanh Dương
SNXLA01
SNXLA01
Nhũ Xanh Lam
STX01
STX01
Trắng Xanh
STS02
STS02
Trắng Sữa
SGH01
SGH01
GHI
SXU01
SXU01
Xanh Úa
SXN01
SXN01
Xanh Non
SXC01
SXC01
Xanh Cốm
SXL01
SXL01
Xanh Lá
SXNG01
SXNG01
Xanh Ngọc
SXLO01
SXLO01
Xanh Lơ
SXD01
SXD01
Xanh Dương
SXLA01
SXLA01
Xanh Lam
SVC01
SVC01
Vàng Chanh
SVC02
SVC02
Vàng Chanh Đậm
SVN03
SVN03
Vàng Nghệ
SCA02
SCA02
Cam Vàng
SKTXNG
SKTXNG
KS Trắng Xanh Ngọc
SKXNGT
SKXNGT
KS Xanh Ngọc Trắng
SKTX01
SKTX01
Kim Sa Trắng Xanh
SKTS02
SKTS02
Kim Sa Trắng Sữa
SKGH01
SKGH01
Kim Sa Ghi
SKĐE 02
SKĐE 02
Kim Sa Đen
SKXU01
SKXU01
Kim Sa Xanh Úa
SKXN01
SKXN01
Kim Sa Xanh Non
SKXC01
SKXC01
Kim Sa Xanh Cốm
SKXL01
SKXL01
Kim Sa Xanh Lá
SKXNG01
SKXNG01
Kim Sa Xanh Ngọc
SKXLO01
SKXLO01
Kim Sa Xanh Lơ
SKXD01
SKXD01
Kim Sa Xanh Dương
SKXLA01
SKXLA01
Kim Sa Xanh Lam
SNBXLO
SNBXLO
Nhũ Bạc Xanh Lơ
SNBXC
SNBXC
Nhũ Bạc Xanh Cốm
SNBXLA
SNBXLA
Nhũ Bạc Xanh Lam
STXLA
STXLA
Trắng Xanh Lam
SNBXD
SNBXD
Nhũ Bạc Xanh Dương
STXD
STXD
Trắng Xanh Dương
STCN
STCN
Trắng Cam Nhạt
STXU
STXU
Trắng Xanh Úa
SNBT
SNBT
Sơn Nhũ Bạc Tím
SNVT
SNVT
Nhũ Vàng Trắng
SNBNV
SNBNV
Nhũ Bạc Nhũ Vàng
SNBVC
SNBVC
Nhũ Bạc Vàng Chanh
SKTĐT
SKTĐT
Kim Sa Trắng Đỏ Tươi
SCNVS
SCNVS
Chấm Nhũ Vàng Sáng
SKTT
SKTT
Kim Sa Tím Trắng
SKTĐ
SKTĐ
Kim Sa Trắng Đen
SKTH
SKTH
Kim Sa Tím Hồng
SKCNH
SKCNH
Kim Sa Cam Hồng Nhạt
SKTXC
SKTXC
Kim Sa Trắng Xanh Cốm
SKXNT
SKXNT
Kim Sa Xanh Non Trắng
SKTXN
SKTXN
Kim Sa Trắng Xanh Non
SKVC01
SKVC01
Kim Sa Vàng Chanh
SKVC02
SKVC02
Kim Sa Vàng Chanh Đậm
SKVN03
SKVN03
Kim Sa Vàng Nghệ
SKCA02
SKCA02
Kim Sa Cam Vàng
SKCA03
SKCA03
Kim Sa Cam Nhạt
SKCA01
SKCA01
Kim Sa Đỏ Tươi
SKĐO 02
SKĐO 02
Kim Sa Đỏ Tươi
SKĐR 01
SKĐR 01
Kim Sa Đỏ Rubi
SKHO01
SKHO01
Kim Sa Hồng
SKTI01
SKTI01
Kim Sa Tím
SKBE01
SKBE01
Kim Sa Be
SKNA01
SKNA01
Kim Sa Nâu
SKĐV 01
SKĐV 01
Kim Sa Đỏ Vang
SKKE01
SKKE01
Kim Sa Kem
SKKS01
SKKS01
Kim Sa Kem Sữa
SKVS01
SKVS01
Kim Sa Vàng Sữa
SĐE02
SĐE02
Đen
P4102
P4102
P4201
P4201
P4340
P4340
P4411
P4411
P4422
P4422
P4469
P4469
P4506
P4506
P4530
P4530
P4548
P4548
P4620
P4620
P4701
P4701
P4783
P4783
P4101
P4101